شرکت قطار Interrail

شرکت قطار INTERRAIL

اطلاعات مربوط به شرکت های قطار Interrail. آیا Interrail برای یک شرکت قطار خاص معتبر است و آیا رزرو الزامی است؟ در کجا می توان زمانبندی قطار ها را پیدا کرد.