REGIONAL EXPRESS (RE)
رزرو قطار های INTERRAIL

Deutsche Bahn (DB)

Interrail و Regional Express (RE). نحوه خرید رزرو یا آیا می توانم به صورت رایگان سفر کنم. اطلاعات مربوط به قطار، عکس ها و فیلم ها.

DE CH LU

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Interrail Regional Express RE - Deutsche Bahn DBPete Pete
Interrail Regional Express RE - Deutsche Bahn DBFlo Flo
Interrail Regional Express RE - Deutsche Bahn DBFlo Flo
Interrail Regional Express RE - Deutsche Bahn DBFlo Flo
Interrail Regional Express RE - Deutsche Bahn DBjimmyp jimmyp
Interrail Regional Express RE - Deutsche Bahn DB: Regional Express Saarbrücken-TrierRegional Express Saarbrücken-Trier
Pete Pete
Interrail Regional Express RE - Deutsche Bahn DB: Regional Express Saarbrücken-TrierRegional Express Saarbrücken-Trier
Pete Pete
Interrail Regional Express RE - Deutsche Bahn DB: Regional Express Saarbrücken-TrierRegional Express Saarbrücken-Trier
Pete Pete
Interrail Regional Express RE - Deutsche Bahn DB: First classFirst class
Pete Pete
Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن
DE  Interrail در آلمان

نحوه سفر با Interrail در آلمان. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در آلمان، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+