ویتنام

ویتنام | انجمن سفر با قطار | RAILCC

انجمن سفر با قطار در ویتنام. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در ویتنام.

Trains in Southeast Asia: Cambodia, Vietnam
UK    2    1762

JaraVoyager / 13-03-2017 - 08:23
HANOI - HO-CHI-MINH-CITY - train
UK    0    2250

Pete / 24-06-2015 - 20:34
HANOI - HO-CHI-MINH-STADT - Zug
DE    0    1065

Pete / 24-06-2015 - 20:32