رزرو قطار های Eurail

رزرو قطار های EURAIL کرواسی

نحوه خرید رزرواسیون های Eurail برای قطار های کشور کرواسی. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Eurail + Plus

پلاس

مجوز Eurail رسمی خود را از لینک شریک rail.cc/eurail.com خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Eurail   از اینجا خرید کنید

Brzi / B

Hrvatske Željeznice Putnički Prijevoz (HŽ)

Brzi are express trains running on the main lines of the railway network of Croatia. They connect Zagreb with the other large cities of the...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 1

درجه 1: EUR 1

Eurocity / EC

Hrvatske Željeznice Putnički Prijevoz (HŽ)

Eurocity are international express trains. Currently there are two trains in Croatia classified as EC. One train runs from Zagreb via Graz to...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 3

درجه 1: EUR 3

Hellö / HÖ

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

Long distance buses operated by Austrian Railways ÖBB. The Hellö brand has been sold to Flixbus; most lines are now operated as Flixbus...

نمی توانید توسط Eurail با این قطار مسافرت کنید!

Intercity / IC

Hrvatske Željeznice Putnički Prijevoz (HŽ)

A small number of express trains in Croatia is called Intercity. There are two trains from Zagreb to Budapest and one train from Zagreb to...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 1

درجه 1: EUR 1

InterCity Nagibni / ICN

Hrvatske Željeznice Putnički Prijevoz (HŽ)

Intercity Nagibni services are connecting Zagreb with Split on the Adriatic coast. Thanks to their tilting mechanism they can run faster than...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 1

درجه 1: EUR 1

Putnički vlak / Pt

Hrvatske Željeznice Putnički Prijevoz (HŽ)

Putnički vlak are regional trains running throughout Croatia. The trains usually stop at all stations and are 2nd class only. Many different...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

HR  Eurail در کرواسی

نحوه سفر با Eurail در کرواسی. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در کرواسی، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Eurail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن