شرکت قطار Eurail

شرکت قطار EURAIL

اطلاعات مربوط به شرکت های قطار Eurail. آیا Eurail برای یک شرکت قطار خاص معتبر است و آیا رزرو الزامی است؟ در کجا می توان زمانبندی قطار ها را پیدا کرد.